งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา
ผู้อำนวยการเขต สพป.สพ.2

 

 

วิสัยทัศน์
ข้อมูล
1
2
3
4
5

6

7

8

9

ข้อมลบุคลากร
1
2
3
4
e - Book นักเรียน
2
3
4
5
..
ผลงานทางวิชาการ
1
2
3
3
4
5
6
7
8
1
ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์
ข่าว-กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี
เขต 2 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วาระ
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สอบนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2553” ซึ่งจัดสอบโดย สสวท. ณ โรงเรียนอนุบาล
บ้านท่าพระยาจักรฯ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็็นประธานเปิดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุม สพป.สพ.2 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 เพื่อเป็นการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดอยุธยา

นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์  รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
และข้าราชการในสังกัดร่วมถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์

นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาวะ(Health Literacy) ของเด็ก เยาวชนและครอบครัวด้วยพลัง
เครือข่ายการศึกษา” ณ ห้องประชุม สพป.สพ.2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
โดย สพป.สพ.2 ได้คัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร,โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
,โรงเรียนวัดท่าไชยและโรงเรียนวัดทุ่งคอก มีข้าราชการครูร่วมอบรม จำนวน 150 คน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้ความสามารถด้านการเรียนรู้และทักษะ
ทางสังคมตลอดจนการรักษาสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิต
นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งคอก
(สุวรรณสาธุกิจ) เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกถึงพระคุณพ่อ ตลอดจนได้มอบโล่ให้แก่
พ่อดีเด่นประจำปี 2553 อีกด้วย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สอบสัมภาษณ์นักเรียน “โครงการส่งเสริมเด็กดี
มีคุณธรรม” เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองตาสาม อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553


ปฏิทินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 
แนะนำครูดีในดวงใจ
...
....
...
...

ค้นข่าวมาเล่า ขอบคุณเว็บครูไทย

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: กระทรวงศึกษาธิการ
::
สำนักงานปลัด ศธ.
::
สนง.สภาการศึกษา
::
สนง.การอุดมศึกษา
::
สนง.การอาชีวศึกษา

::
สพฐ.
::

::

::

::
E

::
K
::
สนง.ก.ค.ศ.
::
สนง.กศน.
::
สนง.การศึกษาเอกชน
::
สมศ.
::
สำนักทดสอบทางการศึกษา
::กองทุนกู้ยืมการศึกษา
::กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
::
สหพันธ์ครูภาคเหนือ
::
เว็บครูไทย
::
ห้องเรียนทันข่าว
:: 
มุมนักเรียน
::
ห้องพักครู
::
กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ
:: มุม ศน.
::
ห้องผู้บริหาร
::
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. [DOC]
::
ศูนย์ปฏิบัติการ [GPA]
::
สมศ.

::
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
::
แนะแนวชีวิตและสังคม
::
ลูกเสือ

ข้อมูลน่าสนใจ

ปฏิทินวันสำคัญ ๒๕๕๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ 2551

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546
พ.ร.บ.การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน51
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครง พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และ
การพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุด
ราชการของสถานศึกษา 2547

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Hit Counters 


งานประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดหนองตาสาม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี72160
โทรศัพท์
0813783379, ผู้ดูแลระบบ
luktim88@gmail.com